Oferta

Działamy na polu usług hotelarsko-gastronomicznych organizując:
B&R CONSULT - prowadzi również działalność w zakresie:
 • opracowywania koncepcji prowadzenia działalności gospodarczej w sektorze gastronomii i hotelarstwa
 • prowadzenia negocjacji z dystrybutorami produktów alkoholowych i bezalkoholowych w celu podpisania umów partnerskich
 • organizacji imprez cateringowych ( powyżej 400 osób)
 • komercyjnych prezentacji i degustacji wyrobów alkoholowych
 • rekrutacji i weryfikacji pracowników ( gastronomia i hotelarstwo )

 

 

Programy szkoleniowe - Ważna Informacja

Program szkoleniowy rekomendowanych kursów barmańskich został stworzony przez nestora polskich barmanów Z.T. Nowickiego na podstawie wieloletnich doświadczeń autora oraz w oparciu o najbardziej prestiżowe programy szkół szwajcarskiej, włoskiej oraz niemieckiej.
Zarówno kurs SPB - Level A jak i  SPB - Level Professional posiada rekomendację International Bartenders Association albowiem zawartość merytoryczna oraz zestawy zajęć praktycznych są zbieżne z  programami szkoleniowymi większości organizacji barmańskich zrzeszonych w tej światowej organizacji.
Dodatkowym atutem jest fakt aktualizacji programu o nowe założenia i trendy światowe, albowiem coroczne Kongresy I.B.A przynoszą wiele zmian i udoskonaleń związanych z rozwojem klasycznych form uprawiania profesji  barmana.
Program SPB - Level A i SPB - Level Professional stopnia jest chroniony licencją  dotyczącą praw autorskich i wszelkie próby wykorzystywania  materiałów szkoleniowych w oparciu o "Vademecum barmana" oraz "Nowe vademecum barmana" jest naruszeniem prawa.

Firma B&R  Consult – właściciel praw licencyjnych  zastrzega sobie możliwość występowania na drogę sądową w przypadkach  wykorzystywania programów szkoleniowych bez zezwolenia.

Programy szkoleniowe proponowane przez Firmy szkoleniowe są w większości przypadków kompilacją publikacji książkowych oraz wiedzy  zaczerpniętej z internetu której wartość merytoryczna budzi dużo kontrowersji. Brak konkretnego planu szkoleniowego, pedagogicznych podstaw przekazywania wiedzy oraz sprawdzonego systemu zajęć praktycznych  sprawia iż absolwenci wielu  tego rodzaju szkoleń nie są  należycie przygotowani do profesjonalnej obsługi konsumentów w barze.


Kadra wykładowców – trenerów


Wykładowcami na szkoleniach rekomendowanych przez Stowarzyszenie Polskich Barmanów są  barmani-mistrzowie, osoby posiadające minimalny  10-letni staż pracy na stanowisku barmana, uczestnicy i laureaci krajowych i międzynarodowych konkursów barmańskich, posiadający  merytoryczne i pedagogiczne przygotowanie do szkolenia młodych adeptów sztuki barmańskiej.

Lista osób uprawnionych do przeprowadzania szkoleń rekomendowanych:
 • Bogdan Gałuszka
 • Piotr Dziadkowiec
 • Ryszard Maciejewski
 • Dariusz Kosiorek
 • Ryszard Matusiak
 • Bartłomiej Gawlak-Kubik
 • Ryszard Berent

Wszyscy trenerzy są zobowiązani do stałego podnoszenia poziomu wiedzy i doskonalenia umiejętności trenerskich korzystając z międzynarodowych kontaktów w ramach aktywnego uczestnictwa w działalności statutowej Stowarzyszenia Polskich Barmanów.

Wielu z nich uczestniczy jako wykładowcy w programach barmańskich  przygotowanych przez światowych dystrybutorów alkoholi (Bacardi-Martini, Marie Brizard)

Kadra trenersko-szkoleniowa oferująca szkolenia  bardzo często nie posiada wystarczających kwalifikacji i umiejętności przekazywania wiedzy towaroznawczej oraz doświadczenia zawodowego gwarantującego rzetelne przygotowanie do zawodu.
Strony internetowe Firm szkoleniowych nie podają nazwisk swoich trenerów ani nie pozwalają dokonać prawdziwej weryfikacji osiągnięć zawodowych. Używają nazewnictwa wprowadzającego w błąd potencjalnych uczestników szkoleń. Wiele Firm szkoleniowych nie posiada stałej kadry szkolącej posiłkując się zatrudnianiem mało doświadczonych barmanów na umowy zlecenia bez jakiejkolwiek weryfikacji ich umiejętności zawodowych. Zjawisko to występuje w szczególności na szkoleniach i kursach dofinansowanych z funduszy UE.Egzaminy oraz dyplomy i certyfikaty


Uczestnicy szkoleń barmańskich SPB - Level A i SPB - Level Professional stopnia rekomendowanych przez Stowarzyszenie Polskich Barmanów zdają egzaminy z wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych niezbędnych w zawodzie barmana.

Kurs SPB - Level A
- test pisemny
- egzamin praktyczny

Kurs SPB - Level Professional
- test pisemny
- egzamin ustny
- egzamin praktyczny

Ocena końcowa jest ostateczna i nie ma możliwości poprawienia wyniku.
Brak dostatecznej wiedzy i umiejętności w przypadku nie zdania egzaminu pozwala na podejście do egzaminu poprawkowego.
Dyplom ukończenia kursu SPB - Level A nie posiada certyfikatu międzynarodowego.
Dyplom ukończenia kursu SPB - Level Professional posiada certyfikat międzynarodowy uznawany przez instytucjonalnych pracodawców w 57 krajach członkowskich I.B.A

Dyplomy wydawane przez Firmy szkoleniowe są jedynie zaświadczeniami i dyplomami ukończenia kursu. Angielskie tłumaczenie jest jedynie angielską wersją tegoż dyplomu i nie jest dokumentem mającym znaczenie dla potencjalnego pracodawcy  na rynku międzynarodowym.
Egzaminy przeprowadzane bez należytej staranności  i uwzględniające komercyjny charakter szkolenia nie daje gwarancji jakości odbytego szkolenia.


Efekty szkolenia


Absolwenci kursów barmańskich rekomendowanych to w większości przypadków członkowie Stowarzyszenia Polskich Barmanów oraz osoby pracujące w  prestiżowych barach i klubach, będące przykładem najwyższych kwalifikacji zawodowych i interpersonalnych.

Uczestnicy, laureaci oraz zwycięzcy wielu prestiżowych konkursów barmańskich krajowych i międzynarodowych ( czytaj na www.spb-pba.org.pl  ) wielokrotni reprezentanci Polski na zawodach rangi Mistrzostw Świata.

Wielu z nich po latach spędzonych w gastronomii podejmuje pracę w firmach alkoholowych, zajmując  menadżerskie stanowiska w dystrybucji alkoholi w działach HORECA, oraz przygotowując programy sprzedażowe dla barmanów. Wykorzystując wiedzę i doświadczenie przyczyniają się do zmiany wizerunku  oraz podnoszenia kultury spożywania napojów alkoholowych w naszym kraju.


UWAGA !
Zgodnie z założeniami licencji chronionej prawami autorskimi Z.T Nowickiego,trenerzy-wykładowcy wytypowani do prowadzenia zajęć na kursach barman-mikser
SPB - Level A i SPB - Level Professional stopnia muszą posiadać tytuł barmana - mistrza (master bartender) lista na stronie www.spb-pba.org.pl.  W przypadku jakichkolwiek wątpliwości,na żądanie każdego uczestnika szkolenia wykładowca ma obowiązek okazania dyplomu.