KURS BARMAN-MIKSER LEVEL Q

Kurs barman-mikser Level Q jest realizowany w oparciu o autorski program, założyciela Stowarzyszenia Polskich Barmanów i Akademii Miksologii, inż. Zdzisława T. Nowickiego. Zakres materiału jest zbieżny z materiałem jaki jest wykładany w renomowanych szkołach barmańskich, w krajach zrzeszonych w International Bartenders Association.

Program szkolenia zawiera elementy wiedzy o sztuce parzenia kawy ( barista ) oraz podstawy wiedzy o winie ( sommelier )

Celami szczegółowymi szkolenia są: stworzenie grupie docelowej (pracownikom) warunków do zdobycia kluczowych umiejętności oraz wiedzy z zakresu pracy barmana; zwiększenie wśród uczestników świadomości o potrzebie rozwoju swoich kompetencji zawodowych; zwiększenie wiary i zaufania we własne umiejętności; wzrost pewności siebie ,odpowiedzialności za powierzone zadania oraz zwiększenia potrzeby samokształcenia. Większa motywacja do wykonywania zawodu barmana oraz podniesienie samooceny i poczucia własnej wartości powoduje zwiększenie możliwości awansu zawodowego

Wykładowcami na szkoleniach są osoby posiadające minimalny 10-letni staż pracy na stanowisku barmana, uczestnicy i laureaci krajowych i międzynarodowych konkursów barmańskich, posiadający merytoryczne i pedagogiczne przygotowanie do szkolenia młodych adeptów sztuki barmańskiej.Wszyscy trenerzy są zobowiązani do stałego podnoszenia poziomu wiedzy i doskonalenia umiejętności trenerskich korzystając z międzynarodowych kontaktów w ramach aktywnego uczestnictwa w działalności statutowej Stowarzyszenia Polskich Barmanów.

Wielu z nich uczestniczy jako wykładowcy w programach barmańskich przygotowanych przez światowych dystrybutorów alkoholi (Bacardi-Martini, Marie Brizard)

Profesjonalne szkolenie barman-mikser Level Q trwa 6 dni, tj. ok. 50 godzin zajęć wykładowych i ćwiczeń za barem. Jest organizowane dla grup liczących od 15 do 20 osób.

W cenę szkolenia wliczone są materiały dydaktyczne, bardzo szerokie porfolio produktów alkoholowych i bezalkoholowych, oraz niezbędne dodatki i owoce. Uczestnicy, do ćwiczeń praktycznych, mają zapewniony podręczny i mechaniczny sprzęt barmański, oraz niezbędne szkło.

Kurs kończy się egzaminem z techniki pracy za barem, testem egzaminacyjnym z teorii miksologii i egzaminem ustnym z miksologii. Ocena średnia z wszystkich egzaminów jest uwidoczniona na certyfikacie. Po pozytywnie zdanym egzaminie uczestnicy szkolenia otrzymują dyplom zawodowy Barman - Mixer Level Q. Dokument wydawany jest ze zdjęciem (w części polskiej) i z certyfikatem angielskim.

W skład komisji egzaminacyjnej wchodzą barmani - mistrzowie delegowani przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Polskich Barmanów.

Certyfikat ukończenia kursu jest honorowany, jako dokument zawodowy, w ponad 60-ciu krajach na świecie, na zasadach "wzajemności" z innymi stowarzyszeniami barmańskimi, krajów zrzeszonych w IBA. Uprawnia do podjęcia pracy u wszystkich "sieciowych pracodawców" - takich jak : Orbis, Accor, Hilton, Sheraton, linie lotnicze - np. Lot, linie promowe - np. Stena Line, statki pasażerskie - np. Royal Caribbean i inne. Dyplom uprawnia do samodzielnego prowadzenia zakładu gastronomicznego.

PROGRAM SZKOLENIA BARMAN-MIXER LEVEL Q - 50 godzin dydaktycznych ( 45 min )

 • Wizerunek profesjonalnego barmana
 • Propedeutyka miksologii
 • Sprzęt barowy, wyposażenie baru typu "American Bar"
 • Zarys technologii i towaroznawstwa napojów alkoholowych i bezalkoholowych
 • Organizacja i technika pracy w barze
 • Ćwiczenia praktyczne techniki miksowania napojów mieszanych alkoholowych i bezalkoholowych
 • Fizjologia mieszania napojów
 • Szkolenie audiowizualne w wybranych tematykach połączone z prezentacjami firm alkoholowych.
 • Psychologia konsumenta
 • Kultura spożywania napojów alkoholowych
 • Praca i zadania sommeliera
 • Piwo - historia, technologia produkcji, sensoryka oraz technika
 • nalewania
 • "Podstawy espresso" - barista